Ogłoszenie nr 550541212-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

 

Łobżenica: Realizacja zadań własnych Gminy Łobżenica w roku 2021 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310  Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Realizacja zadań własnych Gminy Łobżenica w roku 2021 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.
Numer referencyjny  RG-IZP.271.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I obejmuje realizacje zadań własnych w zakresie: a) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji: • turystyki • administracji publicznej • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • kultury fizycznej b) utrzymania i konserwacja zieleni gminnej i zadrzewień c) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego d) oczyszczania miasta i wsi 2. Część II obejmuje zakres: a) zimowe utrzymanie dróg 3. Część III obejmuje zakres: a) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów

II.5) Główny Kod CPV: 50760000-0

Dodatkowe kody CPV:

50800000-3,

60610000-6,

60620000-6,

60630000-6,

77310000-6,

90511300-5,

90910000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 752669.19
Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp.  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm). Zgodnie z art. 66 ww. ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust.1 pkt. 12-15 rozszerzyła katalog przesłanek pozwalających na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, wprowadzając tryb udzielenia zamówienia publicznego potocznie zwanym „in-house”. Powołując się na art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp, osobie prawnej, jeżeli: 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Możliwość skorzystania z trybu z wolnej ręki wymaga łącznego spełnienia wskazanych wyżej warunków. Ocena stanu faktycznego pod względem spełnienia ww. warunków: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. od początku istnienia realizuje zadania własne Gminy Łobzenica z zakresu gospodarki komunalnej i zasadniczo nie realizuje żadnej innej komercyjnej działalności. Zadania te zostały powierzone Spółce w akcie założycielskim. Gmina Miejska posiada 100% udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. 2. W celu spełnienia przesłanki wynikającej z art. 67 ust.1 pkt. 12 lit. b., ponad 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o., będą stanowiły zadania powierzone jej przez Zamawiającego tj. Gminę Łobżenica. 3. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału kapitału prywatnego. Biorąc powyższe pod uwagę, a przede wszystkim spełnienie wszystkich ww. przesłanek, uzasadnione jest zastosowanie trybu z wolnej ręki na wybór wykonawcy do realizacji zadania własnego gminy.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Realizacje zadań własnych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.,  ,  ul. Wyrzyska 27a,  89-310,  Łobżenica,  kraj/woj. wielkopolskie

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.,  ,  ul. Wyrzyska 27a,  89-310,  Łobżenica,  kraj/woj. Wielkopolskie

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.,  ,  ul. Wyrzyska 27a,  89-310,  Łobżenica,  kraj/woj. wielkopolskie