• Uchwała Nr: XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.212

 • Uchwała Nr: XXXVI/251/2013 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: "Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych"  
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.208

 • Uchwała Nr XXXIV/238/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/221/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.642
      
 • Uchwała Nr: XXXIV/231/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: "Określenia wysokości opłaty od posiadania psów" 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2013.6173

 • Uchwała Nr XXXIV/230/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2013.6172    

 • Uchwała Nr: XXXIV/229/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok" 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2013.6171    

 • Uchwała Nr XXXIII/225/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 września 2013 r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Łobżenica oraz zasad i warunków jej używania
   
  DZ. URZ. WOJ. 2013.5248        
 • Uchwała Nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/198/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach a także w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza w Gminie Łobżenica   

  DZ. URZ. WOJ. 2013.4521 
          

 • Uchwała Nr XXXII/221/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

  DZ. URZ. WOJ. 2013.4520 
 • Uchwała Nr XXXII/217/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych    

  DZ. URZ. WOJ. 2013.4519 
 • Uchwała Nr XXXIII/216/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  DZ. URZ. WOJ. 2013.5616
 • Uchwała Nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobżenica w części nie dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi    

  DZ. URZ. WOJ. 2013.4271
   
 • Uchwała Nr XXIX/198/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach a także w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza w Gminie Łobżenica   

  DZ. URZ. WOJ. 2013.3352 
 • Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: „Trybu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”   

  DZ. URZ. WOJ. 2013.3357 
 • Uchwała Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2013 roku  

  DZ. URZ. WOJ. 2013.3856
 • Uchwała Nr XXVI/185/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie obwodów głosowania  

  DZ. URZ. WOJ. 2013.2466
 • Uchwała Nr XXVI/184/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Łobżenicy i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica   

  DZ. URZ. WOJ. 2013.2465
 • Uchwała Nr XXVI/182/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: „Określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łobżenica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych”  

  DZ. URZ. WOJ. 2013.2464