<>

 

 

KARTA USŁUG NR: EL-11  

Ewidencja ludności

 

 

Zmiana 2015.03.01

Nazwa usługi:

UDOSTĘPNIANIE  DANYCH  OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096.).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 tj.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2482). 

Wymagane dokumenty:

 

·         Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

·         Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu żądanych danych jednostkowych, bądź uwiarygodniający cel udostępnienia danych objętych wnioskiem (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia).

·         Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

·        Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia) stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

 

Opłaty:

·         31 zł – opłata za uzyskanie jednostkowych danych z akt ewidencji ludności, dokonana na rachunek, bankowy : Bank Spółdzielczy Łobżenica 11893800060000139720000019

·         17 zł- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

 

Czas realizacji usługi:

Maksymalny termin oczekiwania do 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-2868124

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy.

 

 

Uwagi:

 

·         Wzór wniosku - dostępny w biurze obsługi klienta, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.

·         Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). Złożenie dokumentu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem portalu elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się (założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

·         Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.