<>

   

  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  1. Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. Zm.), uchwała Nr XLVI/381/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobżenica.

   

  2. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
  - oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
  - przedmiot działalności gospodarczej,
  - miejsce sprzedaży napojów alkoholowych,
  - datę sprzedaży napojów alkoholowych,
  - adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

  1.      Mapkę usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,

  2.      Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

  3.      Dowód opłaty.

  Uwaga:
  Punkt 2, 3 dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza terenem Gminy Łobżenica. 

   

  3. Opłaty

  Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

   

  Opłaty wnosi się na konto:

  Urząd Miejski Gminy Łobżenica

  22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

   

  4. Termin

  Do 30 dni

   

  5. Jednostka odpowiedzialna

  Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego,
  ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica,
  parter, pok. 6 tel.: 67 286 81 12

   

  6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   

  7. Dodatkowe informacje

  1.      Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych - mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Łobżenicy po zasięgnięciu opinii GKRPA wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres 2 dni.

  2.      Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zezwolenia jednorazowego Burmistrz Łobżenicy uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy.

  3.      Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości określonej w ustawie.

  4.      Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielenie na na następujące rodzaje tych napojów:
  - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - powyżej 18% zawartości alkoholu.

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ ŁOBŻENICA

  Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

  1. Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest – Gmina Łobżenica, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
  Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

  ·         listownie na adres: ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

  ·         przez e-mail: rodo@lobzenica.pl

  2. Inspektor ochrony danych
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

  ·         listownie na adres: ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

  ·         przez e-mail: rodo@lobzenica.pl

  3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

  ·         przeprowadzić postępowania w celu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Łobżenica,

  ·         przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

  ·         przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

  5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

  6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
  Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  ·         prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

  ·         prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

  ·         prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  ·         prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.