ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU

GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 13, 67 286 81 14

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

-         wniosek.

 

  1. Opłaty:

-         opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

-         opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica:

-         nr  rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

-         dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołącza się do składanego wniosku.

 

  1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

 

  1. Tryb odwoławczy:

brak

 

  1. Podstawa prawna:

-           ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

 

  1. Informacje dodatkowe

Zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635).