Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Pani Katarzyna Sobiak

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 14

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)    wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1

b)         wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych -DT-1 /A

W przypadku składania korekty deklaracji:

-             dokumenty uzasadniające okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dokument nabycia lub zbycia pojazdu, decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu).

 

  1. Opłaty:

brak opłaty skarbowej.

 

Podatek jest płatny bez wezwania

      - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

      nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

  1. Termin załatwienia sprawy:

Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu są obowiązani:

a)   składać (bez wezwania) do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków  transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

b)   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Skorygowanie deklaracji (np. uprzednio błędnie wypełnionej) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Deklaracje na podatek od środków transportowych składają wszyscy współwłaściciele wpisani do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) i zagrożone jest karą grzywny.

 

  1. Tryb odwoławczy:

brak

 

  1. Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

-    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

  1. Informacje dodatkowe:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

a)    samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

b)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

c)   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

d)  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

e)   przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

f)    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

g)  autobusy.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy to rejestracji stałej), a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu takiego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a)   po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, wówczas podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 

-  w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego -1 rata,

-  do dnia 15 września danego roku - II rata;

b)   od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

W przypadku wpłaty podatku po terminie podatnik jest zobowiązany doliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.