Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzielenu zamówienia: "Unowocześnienie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica polegającego na poprawieniu jakości oraz zakresu istniejącego oświetlenia drogowego"

Ogłoszenie nr 500232375-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.

 

Gmina Łobżenica: „Unowocześnienie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica polegającego na poprawieniu jakości oraz zakresu istniejącego oświetlenia drogowego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Unowocześnienie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica polegającego na poprawieniu jakości oraz zakresu istniejącego oświetlenia drogowego"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Unowocześnienie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica polegającego na poprawieniu jakości istniejącego oświetlenia drogowego”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 31520000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 273885.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Enea Oświetlenie sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ku słońcu 34
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 299999.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299999.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299999.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia obejmuje zamontowanie na istniejących słupach należących do ENEA Operator sp. z o. o. oraz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. nowych punktów świetlnych. Nowe punkty świetlne muszą być połączone zasilaniem i sterowaniem do istniejącej sieci oświetlenia drogowego należącej do ENEA Oświetlenie. Z uwagi na odmowę, właściciela słupów ENEA Operator sp. z o. o. oraz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., udzielania udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, podjęto decyzję o przeprowadzeniu procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 1 lit. b) ustawy Pzp.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2018-09-27 10:24:20
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2018-09-27 10:26:25
Ostatnia zmiana:2018-09-27 10:26:44
Ilość wyświetleń:780

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij