Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzielenu zamówienia "Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobżenica"

Ogłoszenie nr 500134141-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Gmina Łobżenica: „Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobżenica”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): http:/www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobżenica”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Częściowa przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie im. Alojzego Graja – etap I, w zakresie przebudowy i remontu szatani sportowych warz z wydzieleniem kotłowni. Zakres robót graficznie przedstawiono w projekcie wykonawczym. W zakres zamówienia wchodzi: 1) Przebudowa pomieszczeń od 01 do 08 oraz wydzielenie kotłowni pom. 19, wskazanych w dokumentacji projektowej zakres obejmuje między innymi: a) demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz zamurowanie otworów okiennych b) demontaż drzwi rewizyjnych do szafek urządzeń technicznych takich jak tablice podtynkowe, elektryczne, itp. c) rozbiórka fragmentów ścian działowych (niekonstrukcyjnych) d) usunięcie ze ścian lamperii e) skucie posadzek f) usunięcie glazury ze ścian przewidzianych do pozostawienia g) rozbiórka wskazanych ścianek działowych h) usunięcie ze ścian okładzin np.: panele, płyciny etc. i) usunięcie spękanych, obluzowanych, zawilgoconych istniejących tynków ze ścian przewidzianych do pozostawienia oraz z sufitu pomieszczeń j) demontaż wszystkich instalacji technicznych kablowych i rurowych, k) demontaż elementów uzbrojenia instalacji technicznych l) wykonanie nowych warstw podłogowo-posadzkowych m) wykonanie nowych warstw wykończeniowych podłóg wraz z cokołami n) wykonanie nowych warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych o) wykonanie nowych ścianek działowych z pustaków gazobetonowych p) wykonanie nowych otworów okiennych z montażem nadproży q) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej r) wykonanie uzupełnień wewnętrznych tynków, tynkiem kat III s) wykonanie powłok malarskich oraz okładzin ściennych z płytek t) remont instalacji c.o. oraz wod.-kan. - według części branżowych u) remont instalacji elektrycznych - według części branżowych v) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - według części branżowych 2) Kompleksowe wyposażenie kotłowni w niezbędne urządzenia wraz z podłączeniem do szafki gazowej i badaniami szczelności 3) Zamontowanie kotła gazowego w części administracyjnej wraz z podłączeniem do kotła instalacji wody, c.o. oraz c.w.u. i kuchenki gazowej 4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych, wskazanych w dokumentacji, wewnątrz wskazanych pomieszczeń 5) Wymiana okien i drzwi do wskazanych pomieszczeń wraz z parapetami wewnętrznymi 6) Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej w zakresie wskazanych pomieszczeń wraz z rozdzielnią elektryczną z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy rozdzielni o pozostałe obwody 7) Wykonanie instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w zakresie wskazanych pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem i wykonaniem podłączeń (trójników) pod planowane urządzenia 8) Wykonanie kanalizacji sanitarnej na potrzeby wskazanych pomieszczeń wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej 9) Wyposażenia wskazanych pomieszczeń w armaturę sanitarna, 10) Wykonanie instalacji c.o. w zakresie wskazanych pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem i wykonaniem podłączeń (trójników) pod planowane urządzenia 11) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie wskazanych pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem i wykonaniem podłączeń (trójników) pod planowane urządzenia oraz z montażem centrali wentylacyjnej na dachu 12) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. 13) Uzyskanie, w imieniu inwestora, decyzji pozwolenia na użytkowanie z uwagi na wykonanie części robót budowlanych określonych w pozwolenia na budowę

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

 

Dodatkowe kody CPV: 45332000-3, 45333000-0, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 298373.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sportowa 17
Kod pocztowy: 89-310
Miejscowość: Łobżenica
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 367000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 367000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone zostało zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), w związku z uprzednio przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa zaplecza sportowego na stadionie im. Alojzego Graja – etap I” oraz nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2018-06-26 09:44:10
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2018-06-26 09:45:17
Ostatnia zmiana:2018-06-26 09:45:23
Ilość wyświetleń:1333

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij