Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV"

Ogłoszenie nr 510073099-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.

Gmina Łobżenica: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523909-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310  Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W zakres zamówienia wchodzi miedzy innymi wykonanie: 1) ciągu pieszego wraz z chodnikami i utwardzeniami terenu, 2) placu zabaw, 18 szt. urządzeń, 3) montażu ławki z panelami fotowoltaicznymi wraz z podłączeniem do Internetu w technologii wifi – 1 kpl. 4) oświetlenia ciągu pieszego latarniami ze źródłem światła LED zasilanych z paneli fotowoltaicznych wraz z szafą oświetleniową i rozdzielnią zasilania – 4 latarnie, 5) oświetlenia murala – 4 lampy, 6) budowę wiaty przy budynku „Krajna Motors Team” wyposażonej w panele fotowoltaiczne na potrzeby oświetlenia ciągu pieszego, 7) utwardzenia terenu na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej przy budynku „Krajna Motors Team”, 8) nasadzenie roślinności (tuje oraz klony) oraz plantowanie terenu wraz z obsianiem trawą, 9) rozbiórkę zadaszenia przy budynku „Krajna Motors Team” wraz z częściowym odtworzeniem okapu, 10) montażu kamer monitoringu na słupach i budynku gospodarczym oraz kompleksowe wyposażenia całej instalacji monitoringu – 4 kamery, 11) montażu szlabanu – 1 szt., 12) montażu znaków „TEREN MONITOROWANY” na słupkach stalowych – 6 szt., 13) wykonanie 10 miejsc gdzie będą zamontowane ławki żelbetowo-drewniane z oparciem – 10 szt., 14) montaż żelbetowych koszy na śmieci z betonu płukanego – 10 szt., 15) wykonanie nawierzchni placu zabaw z warstwy piasku

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9

Dodatkowe kody CPV: 45112730-1, 45112500-0, 45111000-8, 45233300-2, 45261000-4, 45316110-9, 45261215-4, 32323500-8, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 999628.17
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Feed-Tel Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 22 Stycznia 40
Kod pocztowy: 89-300
Miejscowość: Wyrzysk
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 971700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1217326.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2019-04-12 14:21:32
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2019-04-12 14:21:57
Ostatnia zmiana:2019-04-12 14:22:03
Ilość wyświetleń:335

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij