Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada"

Ogłoszenie nr 510073060-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.

Gmina Łobżenica: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512119-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540033602-N-2019, 540033659-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310  Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.21.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W zakresie przedmiotu zamówienia, realizowane będą trzy inwestycje: 1) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, z wyłączeniem robót budowlanych w zakresie wykonania: a) budowy technologii kompostowania, - mieszarka osadu z sieczką - sieczkarnia - przenośniki sieczki - przenośniki mieszaniny do bębna kompostowego - bęben kompostowy - biofiltr - przenośnik kompostu - fundamenty pod przenośniki, sieczkarnię, biofiltr b) utwardzenia terenu pod magazynowanie kompostu – obiekt nr 16 c) montażu nowego ogrodzenia, d) prac związanych z zagospodarowaniem terenu: plantowanie terenu wraz z nasadzeniami roślinności i wysiewem trawy e) zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, 2) „Budowa kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w m. Liszkowo”, całość inwestycji, 3) „Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś do m. Luchowo” – etap I w zakresie określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45230000-8, 45231000-5, 45500000-2, 45310000-3, 45410000-4, 45262500-6, 45261320-3, 45260000-7, 45400000-1, 45262300-4, 45223100-7, 44212310-5, 45430000-0, 45442100-8, 45111291-4, 45252200-0, 45311000-0, 45211350-7, 45243600-8, 44112410-5, 45453000-7, 43322000-6, 45233000-9, 45233000-9, 45120000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7210602.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo - akcyjną
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osiedle Cechowe 31
Kod pocztowy: 64-840
Miejscowość: Budzyń
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12979797.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12979797.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13389493.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 8%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2019-04-12 14:19:17
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2019-04-12 14:20:13
Ostatnia zmiana:2019-04-12 14:20:49
Ilość wyświetleń:424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij