Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenia o zamówieniu pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada"

Ogłoszenie nr 512119-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Gmina Łobżenica: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łobżenica, krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7 , 89-310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, , e-mail urzad@lobzenica.pl, , faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lobzenica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.lobzenica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.lobzenica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnnie
Adres:
Urząd Miejski Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”
Numer referencyjny: RG-IZP.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakresie przedmiotu zamówienia, realizowane będą trzy inwestycje: 1) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, z wyłączeniem robót budowlanych w zakresie wykonania: a) budowy technologii kompostowania, - mieszarka osadu z sieczką - sieczkarnia - przenośniki sieczki - przenośniki mieszaniny do bębna kompostowego - bęben kompostowy - biofiltr - przenośnik kompostu - fundamenty pod przenośniki, sieczkarnię, biofiltr b) utwardzenia terenu pod magazynowanie kompostu – obiekt nr 16 c) montażu nowego ogrodzenia, d) prac związanych z zagospodarowaniem terenu: plantowanie terenu wraz z nasadzeniami roślinności i wysiewem trawy e) zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, 2) „Budowa kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w m. Liszkowo”, całość inwestycji, 3) „Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś do m. Luchowo” – etap I w zakresie określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45110000-1

45230000-8

45231000-5

45500000-2

45310000-3

45410000-4

45262500-6

45261320-3

45260000-7

45400000-1

45262300-4

45223100-7

44212310-5

45430000-0

45442100-8

45111291-4

45252200-0

45311000-0

45211350-7

45243600-8

44112410-5

45453000-7

43322000-6

45233000-9

45233000-9

45120000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia 1) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy 2) data zakończenia wszystkich robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prawidłowego rozruchu kompletnej instalacji oczyszczalni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnych: do dnia 29.11.2019 r. 3) data uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie: do dnia 31.12.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1) wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 5 000 000,00 zł. 2) wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1) wykazania, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: jedno zadanie, które polegało na budowie lub przebudowie lub modernizacją oczyszczalni ścieków o obciążeniu nie mniejszym niż RLM = 5 000 oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) wykazania, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: jedno zadanie, które polegało na budowie lub przebudowie lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł netto oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 3) wykazania, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: jedno zadanie, które polegało na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniej niż 500mb oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 4) wykazania, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) kierownikiem budowy, dla zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdziale III ust. 2 pkt. 1) lit. a):
O posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), O posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji budowlanych, b) po jednym kierowniku budowy, dla zadań inwestycyjnych wymienionych w rozdziale III ust. 2 pkt. 1) lit. b) oraz lit. c): O posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), O posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej, c) kierownikiem robót sanitarnych, dla zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdziale III ust. 2 pkt. 1) lit. a): O posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), O posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej, d) po jednym kierowniku robót elektrycznych, dla zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdziale III ust. 2 pkt. 1) lit. a) oraz lit. c): O posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), O posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży elektroenergetycznej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót, przez jedną osobę, w zakresie zadań inwestycyjnych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, nazwy i adresu Zamawiającego, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody powinny być dołączone do załącznika „Wykaz wykonanych robót budowlanych”, wg. załącznika nr 4 do SIWZ, 2) wykaz osób, które będą skierowany do realizacji zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ, 3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniej niż 5 000 000,00 zł oraz dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy. 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) określenia zakresu części zamówienia, którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom(jeśli dotyczy) – wg. załącznik nr 5 do SIWZ, 3) zobowiązanie innego podmiotu, na którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8 do SIWZ 4) pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 5). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) -zgodnie z zapisami SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

30,00

doświadczenie kierownika budowy, dla zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdziale III ust. 2 pkt. 1) lit. a)

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiana terminów wykonania umowy: a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć warunki atmosferyczne wymienione w STWiORB uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym czasie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy, - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały by wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy. d) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; - wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy; i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, j) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; k) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, - zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, - konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy. 3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, c) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, j) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015, poz. 2008 z późn. zm.), w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. k) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia płatności częściowych. l) konieczność wykonania robót podobnych lub dodatkowych, niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 8. Nie stanowi zmiany umowy: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b. zmiana danych teleadresowych. 9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

RG-IZP.271.21.2018 - SIWZ (348.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - Załączniki 1-8 do SIWZ (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 9 - wzór umowy (279kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 10 do SIWZ, przedmiar robót, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 11a do SIWZ proj.bud.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie-branża arch.-konst (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 11b do SIWZ proj.bud.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie-proj.zag.terenu (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 11c do SIWZ proj. bud., Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie - branża elek. (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 11d do SIWZ proj. bud. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie - branża sanit (13.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 11e do SIWZ proj. bud. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie-informacja BIOZ (538kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 12a do SIWZ proj wyk Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie-branża arch-konst (18.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 12b do SIWZ proj. wyk. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie - branża drogowa (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 12c do SIWZ proj. wyk Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie - branża elekt. (20MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 12d do SIWZ proj. wyk. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie-branża sanit (24.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 12e do SIWZ, proj. wyk., Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie - AKPIA (26.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 13 do SIWZ, STWiORB, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 14 do SIWZ przedmiar robót Budowa kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanal w m Liszkowo (264.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 15 do SIWZ proj. bud., Budowa kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanal. w m. Liszkowo (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 16 do SIWZ STWiORB Budowa kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowo (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 17 do SIWZ przedmiar robó Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 18 do SIWZ proj.bud. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś.part2 (25MB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 18 do SIWZ proj.bud. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś.part3 (2.7MB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 18 do SIWZ proj.bud. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś.part1 (25MB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 19 do SIWZ proj.wyk. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś.part1 (25MB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - przedmiar robót Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz (20.3kB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 19 do SIWZ proj.wyk. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś.part2 (25MB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - przedmiar robót Budowa kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanal w m. Liszkowo (17.2kB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - załącznik nr 19 do SIWZ proj.wyk. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś.part3 (5.2MB) Zapisz dokument  
RG-IZP.271.21.2018 - przedmiar robót, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie (70.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2019-02-08 11:34:11
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2019-02-08 13:05:07
Ostatnia zmiana:2019-03-01 11:32:45
Ilość wyświetleń:1488

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij