Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn: nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada"

Ogłoszenie nr 500292023-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Łobżenica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 652717-N-2018
Data: 23/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 500 000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 300 000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o obciążeniu nie mniejszym niż RLM = 5 000, b) minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł netto, c) minimum jedną usługę w zakresie nadzoru nad prowadzeniem procedury, w tym uzyskania kompletnej dokumentacji do opracowania wniosku o uzyskanie decyzji na wprowadzenie do obrotu nawozów wytwarzanego na bazie komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1259 ze zm.), 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osobami na każdą z wymienionych poniżej funkcji tj.: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) , które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w tym jednej oczyszczalni ścieków o obciążeniu nie mniejszym niż RLM = 5 000, b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń w tym co najmniej jednej budowy konstrukcji żelbetowych, c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektroenergetycznej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) Inspektor Nadzoru nad technologią oczyszczalni ścieków • posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji technologa lub inspektora nadzoru nad technologią oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków o RLM nie mniejszym niż 5 000 lub przy modernizacji lub budowie oczyszczalni ścieków o RLM nie mniejszym niż 5 000.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o obciążeniu nie mniejszym niż RLM = 5 000, b) minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł netto, 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osobami na każdą z wymienionych poniżej funkcji tj.: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) , które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w tym jednej oczyszczalni ścieków o obciążeniu nie mniejszym niż RLM = 5 000, b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń w tym co najmniej jednej budowy konstrukcji żelbetowych, c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektroenergetycznej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) Inspektor Nadzoru nad technologią oczyszczalni ścieków • posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji technologa lub inspektora nadzoru nad technologią oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków o RLM nie mniejszym niż 5 000 lub przy modernizacji lub budowie oczyszczalni ścieków o RLM nie mniejszym niż 5 000.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W ogłoszeniu jest: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących wykonania usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowody powinny być dołączone do załącznika „Wykaz usług”, wg. załącznika nr 5 do SIWZ, 2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniej niż 500 000,00 zł, 3) wykaz osób, które będzie skierowany do realizacji zamówienia – wg załącznika nr 7 do SIWZ,
W ogłoszeniu powinno być: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących wykonania usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowody powinny być dołączone do załącznika „Wykaz usług”, wg. załącznika nr 5 do SIWZ, 2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniej niż 300 000,00 zł, 3) wykaz osób, które będzie skierowany do realizacji zamówienia – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-07, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-12, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2018-12-06 10:49:40
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2018-12-06 10:51:50
Ostatnia zmiana:2018-12-06 10:51:56
Ilość wyświetleń:264

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij